Kom proefrijden in onze Showroom
Scherpe prijzen
Pechhulp in heel Nederland
Persoonlijke service
Klantbeoordeling 9.0 obv 1184 reviews
Scootmobiel-comfortabel
Sluiten
Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Scootmobiel-comfortabel.nl

 1. Scootmobiel-comfortabel.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90320964 en is gevestigd aan Vaartweg 12A (4905BL) te Oosterhout. Btw-nummer NL865276869B01

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Scootmobiel-comfortabel.nl.
 7. Producten: De Producten die door Scootmobiel-comfortabel.nl worden aangeboden zijn scootmobielen, rollators, rolstoelen, overige hulpmiddelen en aanverwante accessoires.
 8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Scootmobiel-comfortabel.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Scootmobiel-comfortabel.nl en iedere Overeenkomst tussen Scootmobiel-comfortabel.nl en een Koper en op elk Product dat door Scootmobiel-comfortabel.nl wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Scootmobiel-comfortabel.nl aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Scootmobiel-comfortabel.nl zijn gepubliceerd.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Scootmobiel-comfortabel.nl is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Scootmobiel-comfortabel.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Scootmobiel-comfortabel.nl gedane Aanbod is vrijblijvend. Scootmobiel-comfortabel.nl is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Scootmobiel-comfortabel.nl het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Scootmobiel-comfortabel.nl gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Scootmobiel-comfortabel.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Scootmobiel-comfortabel.nl kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Scootmobiel-comfortabel.nl zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Scootmobiel-comfortabel.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Scootmobiel-comfortabel.nl heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Scootmobiel-comfortabel.nl gedaan worden via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Scootmobiel-comfortabel.nl, zal Scootmobiel-comfortabel.nl de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Scootmobiel-comfortabel.nl daaraan niet gebonden.
 5. Scootmobiel-comfortabel.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de eventuele verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is, met een maximum van 5 testkilometers te maken voor scootmobiels, om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

  

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Scootmobiel-comfortabel.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Scootmobiel-comfortabel.nl het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Scootmobiel-comfortabel.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Scootmobiel-comfortabel.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Scootmobiel-comfortabel.nl zijn verstrekt, heeft Scootmobiel-comfortabel.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Scootmobiel-comfortabel.nl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Scootmobiel-comfortabel.nl, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Scootmobiel-comfortabel.nl kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Scootmobiel-comfortabel.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Scootmobiel-comfortabel.nl is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Scootmobiel-comfortabel.nl bekend was.
 7. Koper vrijwaart Scootmobiel-comfortabel.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 – Proefrit

 1. Indien overeengekomen kan Koper een proefrit maken in een door hem uitgekozen Product (scootmobiel) op locatie van Scootmobiel-comfortabel.nl onder de voorwaarden van Scootmobiel-comfortabel.nl.
 2. Koper is verplicht het Product uitsluitend te gebruiken voor de proefrit en dient zorgvuldig met het Product om te gaan en mag slechts een nader overeen te komen aantal kilometers rijden.
 3. Het Product dat gebruikt wordt voor de proefrit wordt voorafgaand aan de proefrit gecontroleerd en geïnspecteerd op beschadigingen en (eventuele) gebreken. Koper is verantwoordelijk voor alle schade die aan het Product ontstaat gedurende de proefrit.

 

Artikel 7 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Scootmobiel-comfortabel.nl of er door andere omstandigheden buiten de macht van Scootmobiel-comfortabel.nl enige vertraging ontstaat, heeft Scootmobiel-comfortabel.nl recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Scootmobiel-comfortabel.nl schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Scootmobiel-comfortabel.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien het Product door Scootmobiel-comfortabel.nl of een externe vervoerder is Scootmobiel-comfortabel.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Kosten voor het aanpassen en rijklaar maken van het Product komen voor rekening van Koper.
 6. Indien Scootmobiel-comfortabel.nl gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Scootmobiel-comfortabel.nl ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Scootmobiel-comfortabel.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 8. Scootmobiel-comfortabel.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Scootmobiel-comfortabel.nl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Scootmobiel-comfortabel.nl behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 8 – Verpakking en transport

 1. Scootmobiel-comfortabel.nl verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 9 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Scootmobiel-comfortabel.nl erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Scootmobiel-comfortabel.nl te worden gemeld op info@scootmobiel-comfortabel.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Scootmobiel-comfortabel.nl op de wijze zoals door Scootmobiel-comfortabel.nl aangegeven.
 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Scootmobiel-comfortabel.nl, conform de retour instructies van Scootmobiel-comfortabel.nl. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. Tevens wordt 15% van het aankoopbedrag van het Product ingehouden als zijnde waardevermindering van het Product. Een Product dat voor Koper op maat is gemaakt is uitgesloten van het herroepingsrecht net als zakelijke bestellingen. Hieronder wordt verstaan het aanpassen van een scootmobiel op de wensen van Koper. Zie ons retourbeleid voor verdere informatie.
 6. Scootmobiel-comfortabel.nl is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Scootmobiel-comfortabel.nl te wijten is, zal Scootmobiel-comfortabel.nl na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Scootmobiel-comfortabel.nl.

 

Artikel 10 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Scootmobiel-comfortabel.nl geen invloed heeft, kan Scootmobiel-comfortabel.nl deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

 

Artikel 11 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Scootmobiel-comfortabel.nl. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Scootmobiel-comfortabel.nl een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Scootmobiel-comfortabel.nl gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Scootmobiel-comfortabel.nl op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Scootmobiel-comfortabel.nl heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Scootmobiel-comfortabel.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Scootmobiel-comfortabel.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Scootmobiel-comfortabel.nl zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Scootmobiel-comfortabel.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 12 – Lease en financiering

Scootmobiel-comfortabel.nl werkt samen met diverse partijen, die diensten aanbieden op gebied van lease en/of financiering van Producten. Koper kan met deze derde bedrijven een financiering ten behoeve van de aankoop van het Product vaststellen en aangaan. Scootmobiel-comfortabel.nl is uitdrukkelijk geen partij bij de financieringsovereenkomst en is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Scootmobiel-comfortabel.nl geleverde zaken, blijven eigendom van Scootmobiel-comfortabel.nl totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Scootmobiel-comfortabel.nl gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Scootmobiel-comfortabel.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Scootmobiel-comfortabel.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Scootmobiel-comfortabel.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Scootmobiel-comfortabel.nl zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Scootmobiel-comfortabel.nl heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Scootmobiel-comfortabel.nl. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Scootmobiel-comfortabel.nl zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Scootmobiel-comfortabel.nl worden vergoed door Koper.

 

Artikel 14 – Verzekering

Nadat de eigendom van het Product is overgedragen van Scootmobiel-comfortabel.nl aan Koper, is Koper gehouden het voertuig WA of all risk te verzekeren en de kosten hiervoor te voldoen. Koper is als eigenaar van het Product aansprakelijk indien dit niet tijdig geschiedt. Scootmobiel-comfortabel.nl kan, indien overeengekomen, bemiddelen tussen diverse verzekeringsmaatschappijen en Koper. Scootmobiel-comfortabel.nl is uitdrukkelijk geen partij bij de verzekeringsovereenkomst en is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst.

 

Artikel 15 – Garantie

 1. Scootmobiel-comfortabel.nl staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Scootmobiel-comfortabel.nl.
 2. Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging of reparatie van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van 14 dagen na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Scootmobiel-comfortabel.nl niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Scootmobiel-comfortabel.nl op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat Scootmobiel-comfortabel.nl nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Scootmobiel-comfortabel.nl op te volgen.
 3. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Scootmobiel-comfortabel.nl is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Scootmobiel-comfortabel.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Scootmobiel-comfortabel.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Scootmobiel-comfortabel.nl te retourneren en de eigendom aan Scootmobiel-comfortabel.nl te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Scootmobiel-comfortabel.nl, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 6. Onder verkeerd of oneigenlijk gebruik wordt onder meer, maar niet beperkt tot, verstaan het gebruik van het Product als trekkend voertuig, het te zwaar belasten van het Product, het gebruik van het Product in een omgeving en omstandigheden waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het tot schade of overmatige slijtage kan leiden, extreem intensief gebruik van het Product, beschadigingen aan het Product ten gevolge van opzet of roekeloosheid en het zelf aanbrengen van wijzigingen aan het chassis of elektrisch systeem van het Product.
 7. De volgende zaken vallen buiten de garantie op het Product zijnde een scootmobiel:
 • Het plakken en/of oppompen van de banden;
 • Het schoonmaken van de scootmobiel;
 • Het verstellen of instellen van de stoel of het stuur;
 • Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen zoals banden, koolborstels, remdelen etc.;
 • Schade ten gevolge van bijvoorbeeld een aanrijding, vandalisme en de eventuele daaruit voortvloeiende technische mankementen;
 • Schade ten gevolge van langdurige en/of excessieve blootstelling aan vocht;
 • Defecten of schade ten gevolge van onvoldoende of gebrekkig onderhoud, wat op aanraden van Scootmobiel-comfortabel.nl minimaal één keer per jaar dient te geschieden;
 • De gevolgen van het niet opvolgen van aanwijzingen van de fabrikant zoals vermeld in de gebruikershandleiding;
 • De gevolgen van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de scootmobiel.
 1. De volgende zaken vallen buiten de garantie op accu’s en laders:
 • Defecten ten gevolge van verkeerd gebruik;
 • Defecten ten gevolge van verkeerd laadgedrag;
 • Het lui worden van accu’s als gevolg van te frequent laden en oppervlakkige ontladingen;
 • Schade en/of defecten ten gevolge van een aanrijding of vandalisme;
 • Schade en/of defecten ten gevolge van overbelasting;
 • Schade of mankementen ten gevolge van langdurige en/of excessieve blootstelling aan vocht;
 • Defecten ten gevolge van extreem intensief gebruik;
 • Schade ten gevolge van kortsluiting en/of piekbelastingen.
 1. Ingeval van reparaties die vallen onder de reparatieregeling worden de voorrijkosten aan Koper in rekening gebracht.
 2. KlachtenHet kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@scootmobiel-comfortabel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

Artikel 16 – Gebruiksvoorschriften Producten

 1. Koper van Producten dient de gebruiksvoorschriften en instructies van Scootmobiel-comfortabel.nl op te volgen.
 2. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

 1. Scootmobiel-comfortabel.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Scootmobiel-comfortabel.nl bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Scootmobiel-comfortabel.nl gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Scootmobiel-comfortabel.nl bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Scootmobiel-comfortabel.nl op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Scootmobiel-comfortabel.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Scootmobiel-comfortabel.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Scootmobiel-comfortabel.nl leidt tot aansprakelijkheid van Scootmobiel-comfortabel.nl jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Scootmobiel-comfortabel.nl in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Scootmobiel-comfortabel.nl is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Scootmobiel-comfortabel.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Scootmobiel-comfortabel.nl is

© 2024 – Scootmobiel Comfortabel | Top Kwaliteit A-merk Scootmobielen – Alle rechten voorbehouden

De waardering van www.scootmobiel-comfortabel.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.0/10 gebaseerd op 1184 reviews.